My Files

Assignments

Những bài assignments mà mình làm ở trường Đại học

Lưu ý là tất cả bài này chỉ dùng để tham khảo và toàn bộ đã được kiểm tra Turnitin. Ngoài ra, cấu trúc bài có thể khác qua từng năm và từng trường cũng có thể không giống. Cơ bản thì các ý vẫn như nhau.

0
Môn
0
Bài
0
Chữ